ข้อมูลวิจัย

ปีที่ตีพิมพ์ ชื่องานวิจัย นักวิจัย คำสำคัญ คำค้น ไฟล์งานวิจัย
2563 การถอดบทเรียน บทบาทของอสม. ในโครงการเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ รพ.สต.เชียงบาน ผศ.ดร.ภญ.อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ บทบาทของอสม. ในโครงการเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ Download
2563 โครงการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ เพื่อสังคม(Social Enterprise)ในงานเภสัชกรรมที่เกี่ยวกับ การสร้างเสริมสุขภาพและการควบคุมยาสูบ ภญ.ดร.ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร, ภญ.พิมลศรี แสงคาร์, น.ส.จินต์ณิภา ปัญญาวุฒิไกร, ภก.ทินกร ปิยะกุลชัยเดช โครงการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ เพื่อสังคม(Social Enterprise)ในงานเภสัชกรรมที่เกี่ยวกับ การสร้างเสริมสุขภาพและการควบคุมยาสูบ Download
2560 ผลของหญ้าดอกขาวต่อการเลิกสูบบุหรี่: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน อ.ภก. ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์, รศ.ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์, อ.ภญ. ธัญลักษณ์ มีแต้ม ผลของหญ้าดอกขาวต่อการเลิกสูบบุหรี่: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน Download
2563 ผลสัมฤทธิ์ของโปรแกรมการสอนหัวข้อการให้บริการเลิกบุหรี่ สาหรับนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ ภก.ทวีศักดิ์ มณีโรจน์ ผลสัมฤทธิ์ของโปรแกรมการสอนหัวข้อการให้บริการเลิกบุหรี่, นักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download
2561 ผลของสมุนไพรไทยต่อการเลิกสูบบุหรี่: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์, ผศ.ดร.ราตรี สว่างจิตร, รศ.ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์, อ.ภญ.ธัญลักษณ์ มีแต้ม ผลของสมุนไพรไทยต่อการเลิกสูบบุหรี่ Download
2561 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการเลิกบุหรี่ ณ คลินิกรังสิตฟ้าใส มหาวิทยาลัยรังสิต อ.ภญ.พัชญา คชศิริพงศ์, นางสาวศนิ พงษ์สุระนันทน์ ปัจจัยทำนาย, ความสำเร็จ, การเลิกบุหรี่, คลินิกฟ้าใส Download
2563 พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย รศ.ดร.ดุจฤดี ชินวงศ์, ธมลวรรณ จันทร์แก้ว, พีรภรณ์ ใบยา, รศ.ดร.สุระรอง ชินวงศ์ บุหรี่ไฟฟ้า, พฤติกรรมการใช้บุหรี่ไฟฟ้า, ความพึงพอใจในการใช้บุหรี่ไฟฟ้า, แบบสอบถามออนไลน์ Download