ข้อมูลวิจัย

ปีที่ตีพิมพ์ ชื่องานวิจัย นักวิจัย คำสำคัญ คำค้น ไฟล์งานวิจัย
2563 การถอดบทเรียน บทบาทของอสม. ในโครงการเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ รพ.สต.เชียงบาน ผศ.ดร.ภญ.อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ บทบาทของอสม. ในโครงการเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ Download
2563 โครงการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ เพื่อสังคม(Social Enterprise)ในงานเภสัชกรรมที่เกี่ยวกับ การสร้างเสริมสุขภาพและการควบคุมยาสูบ ภญ.ดร.ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร, ภญ.พิมลศรี แสงคาร์, น.ส.จินต์ณิภา ปัญญาวุฒิไกร, ภก.ทินกร ปิยะกุลชัยเดช โครงการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ เพื่อสังคม(Social Enterprise)ในงานเภสัชกรรมที่เกี่ยวกับ การสร้างเสริมสุขภาพและการควบคุมยาสูบ Download
2560 ผลของหญ้าดอกขาวต่อการเลิกสูบบุหรี่: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน อ.ภก. ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์, รศ.ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์, อ.ภญ. ธัญลักษณ์ มีแต้ม ผลของหญ้าดอกขาวต่อการเลิกสูบบุหรี่: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน Download
2563 ผลสัมฤทธิ์ของโปรแกรมการสอนหัวข้อการให้บริการเลิกบุหรี่ สาหรับนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาจารย์ ภก.ทวีศักดิ์ มณีโรจน์ ผลสัมฤทธิ์ของโปรแกรมการสอนหัวข้อการให้บริการเลิกบุหรี่, นักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download
2561 ผลของสมุนไพรไทยต่อการเลิกสูบบุหรี่: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์, ผศ.ดร.ราตรี สว่างจิตร, รศ.ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์, อ.ภญ.ธัญลักษณ์ มีแต้ม ผลของสมุนไพรไทยต่อการเลิกสูบบุหรี่ Download
2561 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการเลิกบุหรี่ ณ คลินิกรังสิตฟ้าใส มหาวิทยาลัยรังสิต อ.ภญ.พัชญา คชศิริพงศ์, นางสาวศนิ พงษ์สุระนันทน์ ปัจจัยทำนาย, ความสำเร็จ, การเลิกบุหรี่, คลินิกฟ้าใส Download
2563 พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย รศ.ดร.ดุจฤดี ชินวงศ์, ธมลวรรณ จันทร์แก้ว, พีรภรณ์ ใบยา, รศ.ดร.สุระรอง ชินวงศ์ บุหรี่ไฟฟ้า, พฤติกรรมการใช้บุหรี่ไฟฟ้า, ความพึงพอใจในการใช้บุหรี่ไฟฟ้า, แบบสอบถามออนไลน์ Download
2561 OUTCOMES OF A TWO-YEAR SMOKE-FREE UNIVERSITY AND ORGANIZATIONAL POLICY MANAGEMENT Sookaneknun S, Sookaneknun P*, Seesin T, Bunditanukul K, Phianchana P, Sirithanawuthichai T, Promarak T, Sanseeha L, Phutiya C, Trisat N and Praratpoomee P smoke-free university, organizational policy management, smoking rate, quit rate, Thailand Download
2564 Community Health Workers Improve Smoking Cessation When They Recruit Patients in Their Home Villages Adinat Umnuaypornlert, Adam J. O. Dede, and Sudarat Pangtri smoking cessation, pharmacist, community health worker, focus group, primary care Download
2563 การรับรู้และทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการสูบบุหรี่และการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในชุมชนของต้าบลปากน้าชุมพร ปิยะวรรณ กุวลัยรัตน์, ระรินทร์ ษรเกตุ ,รศ.ดร. วิน วินิจวัจนะ และ รศ.สุณี เลิศสินอุดม การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่, การสูบบุหรี่ในชุมชน, ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่, การรับรู้ต่อการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ Download
2564 Vernonia cinerea pastilles is effective for smoking cessation Sunee Lertsinudom, Kittisak Sawanyawisuth, Sutasinee Srisoi, Jringjai Areemit, Nadthatida Hansuri, Nirachra Tawinkan, Ampornpan Theeranut, Bangorn Sripanidkulchai, Sineenard Pranboon Continuous abstinence rate, Point abstinence rate, Treatment, Outcomes, Herbs Download
2564 Smoking Cessation Services by Community Pharmacists: Real-World Practice in Thailand Sunee Lertsinudom, Pentipa Kaewketthong, Tamonwan Chankaew, Dujrudee Chinwong and Surarong Chinwong Thailand; smoking cessation; community pharmacy; real-world practice Download
2563 The effect and cost of smoking cessation services provided by community pharmacists in Thailand: A descriptive study approach Sunee Lertsinudom, Nadthatida Hansuri, Ampornpan Theeranut, Piyameth Dilokthornsakul Cost, smoking cessation, community pharmacy, Thailand Download
2561 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของหญ้าดอกขาวชนิดเม็ดอมในการเลิกบุหรี่ ในผู้ที่ติดนิโคตินระดับต่าและปานกลาง สุธาสินี ศรีสร้อย, สุณี เลิศสินอุดม, จริงใจ อารีมิตร, ณัฏฐธิดา หาญสุรีย์, อัจฉรา นาสถิตย์, นิรัชรา ถวิลกาล, สินีนาถ พรานบุญ, บังอร ศรีพานิชกุลชัย หญ้าดอกขาว, เลิกบุหรี่, เภสัชกร, ร้านยา Download
2021 ผลการให้บริการเลิกบุหรี่ในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ภญ.ทรัพย์พานิช พลาบัญช์ เภสัชกรชานาญการ การเลิกบุหรี่ Download
2022 Electronic Cigarettes in Thailand: Behaviour, Rationale, Satisfaction, and Sex Differences Tamonwan Chankaew, Peeraporn Baiya, Dujrudee Chinwong, Voratima Yoodee and Surarong Chinwong* electronic cigarettes; tobacco control; Thailand; behaviour; rationale; satisfaction Download
2565 การรับรู้ ทัศนคติ และประสบการณ์ต่อการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล ของเภสัชกรชุมชน : งานวิจัยเชิงคุณภาพ พรหมพิริยะ ปิติรัตนวรนาท, สุระรอง ชินวงศ์, ดุจฤดี ชินวงศ์ การรับรู้, ทัศนคติ, ประสบการณ์, เภสัชกรรมทางไกล, เภสัชกรชุมชน Download
2023 การรับรู้ทัศนคติและประสบการณ์ของเภสัชกรชุมชนและผู้รับบริการต่อการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลในประเทศไทย :งานวิจยัเชิงคุณภาพ พรหมพิริยะ ปิติรัตนวรนาท, สุระรอง ชินวงศ์ ,ดุจฤดี ชินวงศ์* การรับรู้,ทัศนคติ,ประสบการณ์,เภสัชกรรมทางไกล,เภสัชกรชุมชน Download