วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ส่งเสริมการสร้างคุณค่าทางเภสัชกรรมชุมชนเพื่อสุขภาวะที่ดี” (Empowering community pharmacy value for wellbeing)


พันธกิจ

1. พัฒนาระบบป้องกันระดับปฐมภูมิ (Primary prevention) และระดับทุติยภูมิ (Secondary prevention) ในร้านยาเภสัชกรชุมชนที่ร่วมโครงการ  โดยให้การคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  โรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง   โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต  และโรคเรื้อรังอื่นๆ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยที่มารับบริการจากร้านยาที่ร่วมโครงการ

2. สร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ให้บริการเลิกบุหรี่/เหล้า และสร้างระบบส่งต่องานสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริบาลทางเภสัชกรรมและงานเภสัชกรรมปฐมภูมิโดยเภสัชกรชุมชน

4. พัฒนาระบบเภสัชศาสตร์ศึกษาในสถาบันการศึกษามีหลักสูตรงานสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบที่ชัดเจน

5. พัฒนางานวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนางานที่ยั่งยืนด้านเภสัชกรรมชุมชนในการให้บริการแก่ประชาชน  เช่น  การจัดให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทางด้านยา สมุนไพร เพื่อการพึ่งตนเอง เพื่อให้ผู้สูบบุหรี่สามารถเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์เลิกบุหรี่ได้สะดวก ง่าย และราคาเหมาะสม  เป็นต้น

6. ส่งเสริมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนวัตกรรมทางเภสัชกรรมและธุรกิจเพื่อสังคมในงานเภสัชกรรมชุมชน