เกี่ยวกับเรา

hello

ประวัติมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน (มภช.)

       ประมาณปี พ.ศ.2529  ภญ.สุขสงบ  บัวสรวง  ประธานกลุ่มเภสัชกรชุมชน ในขณะนั้นและคณะกรรมการฯ ได้นำรายได้จาก บริษัท ยูนิดรักส์ จำกัด  ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มเภสัชกรชุมชน ในการรวมกันซื้อยาเพื่อลดต้นทุน และต่อมาได้เลิกกิจการลงจึงนำเงินที่ได้จำนวนสองแสนบาทใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิกลุ่มเภสัชกรชุมชน” เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการทำงานของเภสัชกรชุมชนโดยมุ่งหมายในการพัฒนาคุณภาพสู่ประชาชนในชุมชนร่วมกับสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)และทำหน้าที่เป็นมันสมองให้กับสมาคมฯ ในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชนในระบบสาธารณสุข เพื่อให้ร้านยาเป็นที่พึ่งทางสุขภาพของคนในชุมชน   โดยได้กำหนดวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิไว้ 5 ประการ ได้แก่

1. สนับสนุนและดำเนินการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อชุมชน

2. สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางด้านเภสัชกรรมชุมชน

3. ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือเภสัชกรชุมชนในการประกอบวิชาชีพ

4. ร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์หรือดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์

5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด


หมายเหตุ : มูลนิธิกลุ่มเภสัชกรชุมชน ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน” ในเวลาต่อมาในปี พ.ศ.2548 และให้มีตราสัญลักษณ์เป็น Rx โดยมีเครื่องหมายของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อยู่ด้านขวา มีอักษรมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชนอยู่ด้านล่างและแก้ไขที่อยู่ใหม่จากเขตพระโขนงเป็นเขตคลองเตยตามทะเบียนราษฎร์และใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้


คณะกรรมการมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน พ.ศ. 2563 - 2565

1. ภก.ธีรวุฒิ พงศ์เศรษฐไพศาล ประธาน
2. ภญ.รศ.สุณี เลิศสินอุดม รองประธาน
3. ภญ.ดร.ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร กรรมการ
4. ภก.ดร.คทา บัณฑิตานุกูล กรรมการ
5. ภก.วิสุทธิ์ สุริยาภิวัฒน์ กรรมการ
6. ภญ.ผศ.ดร.นิตยาวรรณ กุลณาวรรณ กรรมการ
7. ภญ.ผศ.ดร.พยอม สุขเอนกนันท์ กรรมการ
8. ภญ.ผศ.ดร.สุชาดา สูรพันธุ์ กรรมการ
9. ภก.ผศ.ดร.สุระรอง ชินวงศ์ กรรมการ
10. ภญ.ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ กรรมการ
11. ภญ.ณัฏฐธิดา หาญสุริย์ กรรมการ
12. ภญ.เพ็ญทิพา แก้วเกตุทอง กรรมการและเหรัญญิก
13. ภญ.อ.ดร.ปวลี เนียมถาวร กรรมการและเลขานุการ