ประกาศความเป็นส่วนตัว

 

 

เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้รับบริการและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 

(Privacy Notice)

 

 

มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน (“มูลนิธิ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และในฐานะที่มูลนิธิเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มูลนิธิมีหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งเอกสารฉบับนี้ให้ท่านทราบถึงเหตุผลและวิธีการที่มูลนิธิเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแจ้งให้ท่านทราบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วน บุคคล 

 

1. คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของคนที่มีชีวิตอยู่ที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ (เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองม่านตา ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ) หรือข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

“ประมวลผล” หมายถึง เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิ เก็บรวบรวมจากท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มูลนิธิเก็บรวบรวม สามารถจำแนกเป็นประเภทดังต่อไปนี้

 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียด

1. ข้อมูลระบุตัวตน (Identification data)

เช่น ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ID รูปถ่ายใบหน้า เพศ วันเดือนปีเกิด หนังสือเดินทาง หรือหมายเลขที่ระบุตัวตนอื่น ๆ

2. ข้อมูลสำหรับการติดต่อ (Contact data)

เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล 

3. ข้อมูลการเงิน (Financial data)

เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต รายละเอียดบัญชีธนาคาร ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลใบเสร็จ ข้อมูลใบราคา

4. ข้อมูลการสมัครข่าวสารและการเข้าร่วมโครงการ

เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

5. ข้อมูลสถิติ (Statistical Data)

เช่น ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ และจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์

6. ข้อมูลที่เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
(Computer and Electronic Device Usage Data)

เช่น ข้อมูลการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น หมายเลข MAC / IP Address ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หมายเลขคอมพิวเตอร์ลายพิมพ์นิ้วมือในการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ เช่น ชนิดของบราวเซอร์ที่ใช้งาน ข้อมูล Cookies การตั้งค่าเรื่องเขตเวลา (Time Zone) ระบบปฏิบัติการ แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่ใช้เข้าเว็บไซต์ และ Online Appointment System

7. ข้อมูลด้านสุขภาพ (Health data)

เช่น ข้อมูลการรักษาพยาบาล รายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพของผู้รับบริการ ผลการทดสอบจากห้องทดลอง การวินิจฉัย ชื่อโรคที่ได้รับการวินิจฉัย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและแพ้ยา ประวัติแพ้อาหาร ผลเลือด ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา ภาพถ่ายทางรังสีวิทยา และรายงานผลการตรวจทางรังสีวิทยารายการยาที่แพทย์ได้สั่ง ข้อมูลที่จำเป็นต่อการให้บริการทางการแพทย์ ข้อมูล Feedback และผลการรักษา

 

 

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้โดยตรงจากท่านไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ 

 • - การที่ท่านติดต่อกับมูลนิธิเพื่อสอบถามข้อมูลเรื่องการให้บริการของมูลนิธิ
 • - การที่ท่านเป็นผู้รับบริการ หรือสมัครเป็นสมาชิก
 • - การที่ท่านเป็นคู่สัญญากับกับมูลนิธิ 
 • - การที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการของมูลนิธิ 
 • - ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากคุกกี้ (cookies) เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของมูลนิธิ ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้มูลนิธิสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้นเมื่อท่านใช้บริการจากเว็บไซต์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของนโยบายคุกกี้ของมูลนิธิข้างล่าง

 

 

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

มูลนิธิประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว โดยมูลนิธิ ได้สรุปการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน พร้อมทั้งอธิบายฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมาย (Lawful Basis of Processing) ดังนี้

 

 

วัตถุประสงค์

ประเภทข้อมูล

ฐานการประมวลผลที่ชอบด้วยกฎหมาย

1.

ให้บริการกับผู้สนใจ


 

 

- ข้อมูลระบุตัวตน

- ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

- ข้อมูลการเงิน

 

1. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาให้บริการกับท่านในฐานะที่ท่านเป็นคู่สัญญากับมูลนิธิ (ม.24(3))

 

2.

เพื่อจัดการความสัมพันธ์กับท่านในฐานะผู้รับบริการ โดยการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

- ข้อมูลระบุตัวตน

- ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

- ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์

เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาให้บริการกับท่านในฐานะที่ท่านเป็นคู่สัญญากับมูลนิธิ (ม.24(3))

3.

รวบรวมสถิติเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการของมูลนิธิ โดยไม่มีการใช้ข้อมูลบ่งชี้ตัวตนของเจ้าของข้อมูล และมูลนิธิจะรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าวของท่านอย่างเคร่งครัด

- ข้อมูลสถิติ 

- ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมูลนิธิ (Legitimate Interest) ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ (ม.24(5))

4.

เพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์ของมูลนิธิเพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อแก้ปัญหาในเชิงเทคนิคที่เกิดขึ้นในการใช้เว็บไซต์

- ข้อมูลสถิติ 

- ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์- ข้อมูลด้านเทคนิค

 

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมูลนิธิ (Legitimate Interest) ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ (ม.24(5))

5.

เพื่อทำการตลาดแบบตรงกับท่านในการเสนอข้อมูลโครงการหรือบริการอื่นของมูลนิธิที่ท่านอาจสนใจ (เฉพาะกรณีที่ท่านให้ความยินยอม)

 

- ข้อมูลระบุตัวตน

- ข้อมูลการติดต่อ

- ข้อมูลการสมัครข่าวสารและการเข้าร่วมกิจกรรม

มูลนิธิจะขอความยินยอมจากท่านในการให้เรานำข้อมูลส่วนบุคคลท่านไปทำการตลาดแบบตรง (ม.24)

 

นอกจากวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้นแล้ว มูลนิธิ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ยกเว้นในกรณีที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อนุญาต เช่น 

 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของมูลนิธิ 
 • เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย 
 • เพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการคุ้มครองแรงงาน การให้สวัสดิการรักษาพยาบาล การประกันสังคม 
 • เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุข หรือการคุ้มครองทางสังคมอื่นใดโดยมูลนิธิ จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

5. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลภายนอก ยกเว้นเป็นกรณีที่กฎหมายอนุญาตเพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้มูลนิธิ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีต่อไปนี้ 

            1. เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานผู้มีอำนาจหรือบุคคลใดๆ เมื่อมีกฎหมายกำหนดหรือให้อำนาจ รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล

            2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่มูลนิธิ จำเป็นต้องปฏิบัติตามสัญญาเพื่อผลประโยชน์ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมูลนิธิ กำหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านี้ต้องรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด ซึ่งบุคคลหรือนิติบุคคลในข้อนี้ ได้แก่

 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของมูลนิธิ เช่น ผู้รับจ้าง หรือผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ การชำระเงิน หรือการให้บริการด้านเทคโนโลยี (Technology Outsource) 
 • สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 • เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

            มูลนิธิกำหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกที่มูลนิธิเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ไปข้างต้นต้องรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ระหว่างมูลนิธิและบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกนั้น เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และป้องกันการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ตกลงกันไว้

            3. มูลนิธิ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในระบบประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) โดยใช้บริการจากบุคคลที่สามไม่ว่าตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ โดยมูลนิธิ ได้เข้าทำสัญญากับบุคคลดังกล่าวด้วยความระมัดระวังและพิจารณาถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการระบบ Cloud Computing นั้นให้กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

1. มูลนิธิเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการ และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดโดยมาตรฐานทางบัญชี มาตรฐานทางกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ในการกำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล มูลนิธิจะพิจารณาถึงจำนวน ลักษณะการใช้งาน วัตถุประสงค์ในการให้บริการ ความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบ และระยะเวลาที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มาจากคุกกี้ (Cookies) ในการเก็บข้อมูลเมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ จะเก็บไว้ไม่เกิน 12 เดือน หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

2. ในกรณีที่มูลนิธิต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือต้องก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายเพื่อเข้ากระบวนการระงับข้อพิพาทใดๆ มูลนิธิ อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามระยะเวลาของอายุความตามกฎหมาย หรือจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะถึงที่สุดแล้วแต่กรณี

 

7. มาตรการในการเก็บรักษาและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

1. มูลนิธิจะจัดการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการไม่น้อยกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด และด้วยระบบที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เช่น ใช้โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) ปกป้องด้วยไฟร์วอลล์ รหัสผ่าน และมาตรการทางเทคนิคอื่นๆ สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต และจัดเก็บในสถานที่ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึงที่จำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร

2. มูลนิธิจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจจะเข้าถึงได้โดยพนักงาน ตัวแทน คู่ค้า หรือบุคคลภายนอก การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกจะสามารถทำได้ตามเท่าที่กำหนดไว้หรือตามคำสั่ง ซึ่งบุคคลภายนอกจะต้องมีหน้าที่ในการรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3. มูลนิธิจัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

4. มูลนิธิ มีระบบตรวจสอบเพื่อจัดการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการของมูลนิธิ

5. ในกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวมูลนิธิ จะจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ในด้านการเข้าถึงและควบคุมการใช้งาน มีระบบการใช้งานและระบบสำรองพร้อมทั้งแผนสำหรับกรณีฉุกเฉิน และมีการตรวจสอบประเมินความเสี่ยงของระบบอย่างสม่ำเสมอ

 

8. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ

มูลนิธิอาจดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดหรือให้บุคคลภายนอกที่มูลนิธิมีข้อตกลงด้วยดำเนินการในกรณีดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่มูลนิธินำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ในลักษณะของการทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) กับท่าน มูลนิธิจะดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งกับมูลนิธิ และมูลนิธิได้มีการแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลท่านเพื่อการทำการตลาดแบบตรงนั้นกับท่านแล้ว ทั้งนี้ ท่านสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมกับมูลนิธิในเรื่องการทำการตลาดแบบตรงได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของมูลนิธิ
 • ในการทำการตลาดแบบตรงกับท่าน มูลนิธิใช้ข้อมูลของท่านในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกโครงการที่อยู่เพื่อนำเสนอบริการและโครงการที่ตรงกับความต้องการของท่าน
 • ในกรณีการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของมูลนิธิ เช่น กิจกรรมในช่องทาง Social Network ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและบริการของมูลนิธิให้บุคคลทั่วไปทราบ มูลนิธิจะไม่นำข้อมูลของท่านไปประมวลผลเพื่อทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) ยกเว้นท่านจะให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้มูลนิธินำข้อมูลส่วนบุคคลไปทำการตลาดแบบตรงได้ โดยมูลนิธิจะแจ้งท่านถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลท่านเพื่อการทำการตลาดแบบตรง และท่านสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมกับมูลนิธิในเรื่องการทำการตลาดแบบตรงได้ตลอดเวลาโดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของมูลนิธิ

 

 

9. การใช้คุกกี้ (Cookies)

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่านหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน มูลนิธิใช้ Cookies ในการจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านเพื่อช่วยให้มูลนิธิสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น และปลอดภัยขึ้น เมื่อท่านใช้บริการผ่านเว็บไซต์ โดยมูลนิธิใช้ Cookies ในกรณีดังต่อไปนี้

 • Cookies เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): มูลนิธิใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยให้มูลนิธิจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่านเพื่อให้มูลนิธิสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น ในการปิดใช้งาน Cookies นี้ ท่านสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณโดยดูวิธีการช่วยเหลือของเบราเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน
 • Cookies เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic cookies): มูลนิธิใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอกเพื่อเก็บข้อมูลว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ของมูลนิธิมีการใช้งานอย่างไร มูลนิธิทำข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นข้อมูลนิรนามทั้งหมด (Anonymization) และส่งผ่านไปที่บุคคลภายนอกผู้ที่จะสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้หรือเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลอื่นที่ประมวลผลข้อมูลให้ตามที่กฎหมายอนุญาต บุคคลภายนอกจะไม่รวมข้อมูลของท่านที่ได้ไปจากเว็บไซต์ของมูลนิธิกับข้อมูลที่บุคคลภายนอกมีอยู่แล้ว ท่านสามารถเลือกปิดการใช้งาน Cookies ลักษณะนี้บนหน้าเว็บไซต์ของมูลนิธิ

 

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องขอให้มูลนิธิดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ดังนี้

 

1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความ ยินยอมในการประมวลผลข้อมูลสวนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับมูลนิธิได้ ตลอดระยะเวลาที่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับมูลนิธิ

2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านและขอให้มูลนิธิทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงขอให้มูลนิธิเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วน บุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อมูลนิธิให้แก่ท่านได้ 

3. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้มูลนิธิ แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ 

4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้มูลนิธิทำการลบข้อมูลของ ท่านด้วยเหตุบางประการได้ 

5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ 

6. สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้าย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับมูลนิธิไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบาง ประการได้ 

7. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ 

 

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ของมูลนิธิได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้น ได้ที่ support@compharmfund.co.th

 

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิ อาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคตเพื่อพัฒนาให้เกิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีขึ้น โดยมูลนิธิ จะแจ้งให้ท่านทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว

 

12. แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล

Download PDF แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้ำของข้อมูล

 

13. ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล สอบถามหรือใช้สิทธิใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ อีเมล support@compharmfund.co.th

มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน

เลขที่ 40 ซ สุขุมวิท 38 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10310 

เบอร์โทรศัพท์ 0648466569

 


Last update: 2 มิถุนายน 2565