ข้อมูลประชาสัมพันธ์

20220124150521_IMG.png

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง ประชุมวิชาการโครงการอบรมเภสัชกรอาสา กับ ปัญหา Long Covid

โควิด เป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่ ระบาดอย่างกว้างไปทั่วโลก มีความรุนแรงในการเกิด การแพร่กระจาย และส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง การผลิตวัคซีนเพื่อต่อสู้กับการระบาดของเชื้อโรคเป็นไปด้วยความรีบเร่ง เชื้อโรคเองก็มีการปรับตัวพัฒนาพันธุกรรมให้แข็งแรงตามไปเช่นกัน ผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้วส่วนใหญ่สามารถหายด้วยการรักษาหลายแบบ การใช้ยาต้านไวรัส การใช้สมุนไพรและอื่นๆ และสามารถกลับมาดำรงชีวิตปกติได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยโควิดที่หายแล้วเป็นจำนวนมาก คือ อาการไม่ปกติหลายอย่างที่เกิดขึ้นในหลากหลายระบบของร่างกาย ตั้งแต่สมอง การพูด การกลืน การดมกลิ่น การหายใจ การเต้นของหัวใจ ระบบไหลเวียนโลหิต อาการปวดต่างๆ รวมทั้งอาการของระบบภูมิต้านทาง การทำงานของอวัยวะที่สำคัญ เช่น หัวใจ ปอด ไต และแม้แต่ผลกระทบทางด้านจิตใจที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตของการรักษา อาการหลังโควิด 19 ที่เรียกกันว่า Long Covid หรือ Post Covid ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ส่งผลต่อผู้ป่วยมากน้อยต่างกัน บางรายถึงขนาดที่ไม่สามารถทำงานได้ และไม่สามารถจัดการให้หายขาดได้ การศึกษาติดตามอาการ Long Covid นั้นเป็นเรื่องใหม่ที่น่าศึกษาและควรให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนไม่แพ้กระบวนการรักษาเช่นกัน

เพื่อให้เภสัชกรชุมชนได้มีบทบาทในการช่วยติดตามและให้คำแนะนำแก่ประชาชนในอาการที่เกิดขึ้นของผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อโควิด 19 ประเทศของเรากำลังต้องการวิชาชีพต่างๆในระบบสาธารณสุขเข้ามาร่วมดูแลประชาชน โดยเฉพาะเภสัชกรชุมชนที่อยู่ร้านยาซึ่งเป็นที่พึ่งด่านแรกและเป็นกำลังสำคัญในการติดตามดูแลผู้ป่วยที่มาที่ร้านหลังจากการหายป่วย และมาปรึกษาที่ร้านยาด้วยอาการต่างๆโดยไม่รู้ว่าอาการเหล่านั้นคือผลจากการติดเชื้อโควิด ซึ่งหากเภสัชกรได้มีความรู้ความสามารถในคัดกรองอาการและให้คำแนะนำเบื้องต้นได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างยิ่ง


วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เภสัชกรชุมชนและเภสัชกรอาสา ฯ มีความรู้ความเข้าใจในอาการ Long Covid

2. เพื่อให้เภสัชกรชุมชนและเภสัชกรอาสาฯ สามารถให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ที่มีปัญหา Long Covid

3. เพื่อพัฒนาบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมชุมชน และบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพร่วมไปในครอบครัว


เภสัชกรที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ : https://forms.gle/jR5qNinwu1KvvgCu6

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=seminar_detail&subpage=seminar_detail&id=3888