ข้อมูลประชาสัมพันธ์

20211210161929_IMG.png

ขอเชิญชวนเภสัชกรอ่านบทความวิชาการเรื่อง

    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ที่รุนแรงและขยายจนเป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลก ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) สูงถึง 4.55 ล้านคนทั่วโลก การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจึงเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยป้องกัน ลดความรุนแรง และลดอัตราการเสียชีวิตของการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ได้

    บทความนี้จะทำการทบทวนบทบาทของเภสัชกรที่มีส่วนในการให้บริการวัคซีนโควิด-19 รวมถึงแนวปฏิบัติและนโยบายในปัจจุบันบทบาท หน้าที่ ขั้นตอน ข้อกำหนด ในการเบิกจ่ายและการกระจายวัคซีนโควิด-19 รวมถึงข้อมูลที่สำคัญของวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย และ องค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการให้บริการวัคซีนในร้านยาในบริบทต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่เภสัชกรและผู้สนใจในการให้บริการวัคซีนในระบบสุขภาพต่อไป


เภสัชกรที่สนใจสามารถเข้าอ่านบทความวิชาการได้ที่ : https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=article_detail&subpage=article_detail&id=1138