ข้อมูลประชาสัมพันธ์

20211125131839_IMG.png

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง ประชุมพัฒนาศักยภาพของเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่และบริการสร้างเสริมสุขภาพ

ปัญหาโรคเรื้อรัง ปัญหาการสูบบุหรี่ ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลต่อโรคเรื้อรัง ยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเภสัชกรร้านายาที่ร่วมโครงการฯทั้งที่ทำโครงการอยู่เดิมและร้านฯที่เข้าร่วมใหม่ ให้สามารถให้บริการคัดกรองความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งบริการเพื่อเลิกบุหรี่และติดตามปัญหาการใช้ยาและปัญหาพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลต่อการใช้ยาในการควบคุมโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่ แม้ในสถานการณ์ของโรคติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid) ที่ทำให้บริการต่างๆแก่ประชาชนต้องหยุดชะลอมาจนถึงปัจจุบัน ทางโครงการฯ ได้มีความพยายามในการปรับรูปแบบการให้บริการให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยให้เภสัชกรหันมาให้บริการโดยระบบ Telepharmacy และเพิ่มบริการบางอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์และสามารถช่วยเหลือแก่ประชาชนในสถานการณ์วิกฤตของประเทศ


วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนาศักยภาพเภสัชกร ให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพ

2. ฝึกทักษะและเทคนิคในการเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลผู้ป่วย


เภสัชกรที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ : https://forms.gle/SETojCdkqUj1kZsr5

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://ccpe.pharmacycouncil.org/index.php?option=seminar_detail&subpage=seminar_detail&id=3803