สร้างการนัดหมาย

บริการของเรา มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน

ความรู้สู่ประชาชน

ความรู้สู่ประชาชน

ข้อมูลวิจัย

ข้อมูลวิจัย

เภสัชกรรมทางไกล

เภสัชกรรมทางไกล

หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม

เภสัชกร มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน

โครงการสร้างเครือข่ายระหว่างเภสัชกรร้านยา อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และศูนย์บริการสาธารณสุข ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิเภสัชกรรมุชมชน จัดโครงการสร้างเครือข่ายระหว่างเภสัชกรร้านยา อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และศูนย์บริการสาธารณสุข ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร...

อ่านต่อ
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ครู เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ 2560

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมกับมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชนและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ...

อ่านต่อ