จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ครู เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ 2560

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ครู เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ 2560

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดร่วมกับมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชนและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ครู เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมยาสูบ 2560   

ให้แก่ภาคีเครือข่ายเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้แก่ ครูแกนนำ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศกิจ นิติกร  อสม. และมอบป้ายโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

รวมทั้งใบประกาศนียบัตร ให้แก่ โรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวด นวัตกรรมขวนเลิกบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ภายใต้หัวข้อ “บุหรี่กับโควิด-19”


#อปท.ปลอดบุหรี่ 

#เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดปลอดบุหรี่


กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง